SPECYFIKACJA PRODUKTU KREDYT GOTÓWKOWY

Nazwa produktu:

Kredyt gotówkowy

Klient:

1) osoby fizyczne – konsumenci,

2) status dewizowy – rezydent.

Przeznaczenie:

1)     własne potrzeby konsumpcyjne klienta i/lub

2)     konsolidacja zobowiązań kredytowych klienta (np. limity kredytowe, pożyczki, kredyty ratalne, gotówkowe, samochodowe oraz inne kredyty konsumpcyjne).

Waluta:

PLN.

Warunki otrzymania:

1)      klient posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

2)      klient posiada zdolność kredytową.

Maksymalna wysokość kwoty kredytu:

1)      255 550,00 zł,

 

Minimalna wysokość kwoty kredytu:

1 000,00 zł.

Minimalny okres kredytowania:

1 miesiąc

Maksymalny okres kredytowania:

Do 7 lat.

Termin wymagalności:

Określony w umowie kredytowej dzień spłaty kredytu (dowolny dzień miesiąca).

Formy zabezpieczenia:

1)      weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,

2)      pełnomocnictwo do rachunku kredytobiorcy,

3)      ubezpieczenie kredytobiorcy,

4)      poręczenie wekslowe,

5)      poręczenie cywilne,

6)      blokada na rachunku bankowym w Banku,

7)      kaucja,

warunkowo dopuszcza się możliwość stosowania następujących rodzajów zabezpieczeń:

8)      przewłaszczenie na zabezpieczenie,

9)      zastaw rejestrowy.

Warunkiem zastosowania form zabezpieczenia, o których mowa w pkt. 8) i 9) jest otrzymanie akceptacji  kancelarii radców prawnych w zakresie treści i postanowień projektu umowy kredytowej

Udział własny klienta:

Nie jest wymagany.

Oprocentowanie:

Oprocentowanie kredytu gotówkowego ustalane jest zgodnie z obowiązującą decyzją w sprawie oprocentowania kredytów złotowych dla klientów indywidualnych.

Częstotliwość obliczania odsetek:

Odsetki oblicza się w miesięcznych okresach obrachunkowych na dzień wymagalności, począwszy od dnia wypłaty kredytu do dnia poprzedzającego termin jego spłaty.

Forma i sposób wypłaty kredytu:

1)      kredyt wypłacany jest po zawarciu umowy kredytowej oraz ustanowieniu prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu (o ile umowa je przewiduje) – jednorazowo, w formie gotówkowej w kasie Banku lub bezgotówkowej (przelewem na rachunek wskazany przez kredytobiorcę);

2)      Bank dokonuje wypłaty kredytu bez odrębnych dyspozycji kredytobiorcy, na podstawie zawartej umowy kredytowej; określony w umowie termin wypłaty kredytu nie może być późniejszy niż 30 dni od dnia jej zawarcia.

Forma i sposób spłaty kapitału:

Raty kapitałowe kredytu gotówkowego spłacane są w ratach miesięcznych, w terminach określonych w harmonogramie:

1)      w malejących ratach kapitałowo-odsetkowych lub

2)      w równych ratach kapitałowo-odsetkowych (annuitet).

Spłata następuje z rachunku technicznego albo z ROR klienta w Banku – w formie bezgotówkowej lub w formie gotówkowej.

Forma i sposób spłaty odsetek:

Raty odsetkowe kredytu gotówkowego spłacane są w ratach miesięcznych, w terminach określonych w harmonogramie, spłata następuje z rachunku technicznego albo
z ROR klienta w Banku – w formie bezgotówkowej lub w formie gotówkowej.