Bank Spółdzielczy w Wiskitkach udziela następujących kredytów hipotecznych:


I)   kredytów mieszkaniowych
II)  kredytów konsolidacyjnych
III) kredytów konsumpcyjnych zabezpieczonych hipotecznie;
IV) pożyczek hipotecznych


Kredyty udzielane są  osobom fizycznym na cele nie związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą, zawodową lub rolniczą.
1.    Bank udziela kredytów w PLN.
2.    Bank może udzielić kredytu klientowi indywidualnemu, który spełnia następujące warunki:
      a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
      b) ukończył 18 rok życia;
      c) posiada zdolność kredytową;
      d) posiada obywatelstwo polskie lub:
          - zezwolenie na osiedlenie się lub
          - zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub
          - prawo stałego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej;
      e) uzyskuje dochody w PLN;
      f) posiada źródło dochodów, dające gwarancję całkowitej, terminowej spłaty kredytu wraz z odsetkami;
      g) zaproponuje prawne zabezpieczenia spłaty kredytu;
      h) posiada miejsce zamieszkania na terenie działania Banku;
      i) złoży wymagane przez Bank dokumenty.  
3.    Bank nie udziela kredytów osobom:
      a) będącym w okresie wypowiedzenia umowy o pracę;
      b) zatrudnionym lub współpracującym z podmiotem znajdującym się w stanie upadłości lub w likwidacji;
      c) których dokumenty, przedstawione w Banku, zostały zastrzeżone w Systemie Dokumenty Zastrzeżone;
      d) wobec których prowadzone jest sądowe lub administracyjne postępowanie egzekucyjne;
      e) których dane, jako dłużników którzy nie spłacają swoich zobowiązań, znajdują się w biurach informacji gospodarczej;
      f) które złożyły wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej lub wobec których ogłoszono upadłość.

I Kredyty mieszkaniowe

  1. Kredyt mieszkaniowy może być przeznaczony na:
      a) budowę, rozbudowę, przebudowę, remont, modernizację, wykończenie oraz dokończenie budowy nieruchomości mieszkalnej;
      b) przebudowę pomieszczeń lub budynków niemieszkalnych na cele mieszkalne;
      c) nabycie nieruchomości mieszkalnej;
     d) przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w prawo własności;
      e) zamianę nieruchomości mieszkalnej na inną nieruchomość mieszkalną;
      f) wykup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego stanowiących własność zakładu pracy lub mienie komunalne;
      g) całkowitą spłatę terminowo obsługiwanych kredytów zaciągniętych na cele, o których mowa w pkt 1-6;
      h) refinansowanie nakładów poniesionych na cele określone w pkt 1-6;
      i) nabycie udziału w nieruchomości mieszkalnej, pod warunkiem ustanowienia hipoteki na całej nieruchomości;
      j) inne cele związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych;
      k) cel dowolny – łącznie z jednym z celów kredytowania wymienionych w pkt 1-10.
 2. Kredyt mieszkaniowy może być udzielony na jeden lub kilka celów, pod warunkiem, że dotyczą one tej samej nieruchomości mieszkalnej.

 3.  Kredytobiorca ubiegający się o kredyt mieszkaniowy zobowiązany jest do udokumentowania środków własnych (wkładu własnego) przed podjęciem decyzji kredytowej.
  
- Wysokość wkładu własnego oraz wnioskowana kwota kredytu musi pozwolić kredytobiorcy na sfinansowanie celu kredytu mieszkaniowego w całości.
     -  Wkład własny nie może być finansowany z innych kredytów i pożyczek.
     -  Wkład własny powinien być wniesiony najpóźniej przed wypłatą ostatniej transzy kredytu.  

 II Kredyty konsolidacyjne
    1. Kredyt konsolidacyjny może być przeznaczony na:
        a) spłatę zadłużenia kredytobiorcy w Banku lub w innych bankach z tytułu kredytów na cele mieszkaniowe, limitów kredytowych, kart kredytowych, pożyczek hipotecznych, kredytów ratalnych, kredytów gotówkowych, samochodowych i innych kredytów konsumpcyjnych, z zastrzeżeniem że ponad 50% kwoty kredytu musi zostać przeznaczona na spłatę kredytu udzielonego na zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych;
        b) na dowolny cel konsumpcyjny – do 30% kwoty kredytu, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 1. 

III Kredyty konsumpcyjne zabezpieczone hipotecznie
    1. Kredyt konsumpcyjny zabezpieczony hipotecznie udzielany jest na dowolny cel konsumpcyjny.

IV Pożyczki hipoteczne
    1.    Pożyczka hipoteczna udzielana jest na cel nieokreślony, z zastrzeżeniem, że umowa o pożyczkę hipoteczną nie może być zawarta w związku z prowadzoną przez klienta indywidualnego działalnością gospodarczą, zawodową lub rolniczą.

Okresy kredytowania
   1. Kredyty konsolidacyjne i mieszkaniowe udzielane są w miesiącach  na okres nie krótszy niż 36 miesięcy (3 lata) oraz nie dłuższy niż 300 miesięcy (25 lat), wliczając w to okres karencji.  
   2. Pożyczka hipoteczna udzielana jest w miesiącach, na okres nie krótszy niż 36 miesięcy (3 lata) oraz nie dłuższy niż 300 miesięcy (25 lat). 3. Kredyt konsumpcyjny zabezpieczony hipotecznie udzielany jest na okres nie krótszy
niż 36 miesięcy (3 lata) oraz nie dłuższy niż 84 miesiące (7 lat).
   4.    Karencja może być stosowana wyłącznie w kredytach mieszkaniowych i konsolidacyjnych przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące.

Minimalna kwota kredytu:
1.  kredytu mieszkaniowego i konsolidacyjnego wynosi 20 000 zł;
2.  kredytu konsumpcyjnego zabezpieczonego hipotecznie wynosi 20 000 zł;
3.  pożyczki hipotecznej wynosi powyżej 80 000 zł.


Maksymalna kwota kredytu:

1.  Maksymalna kwota kredytu uzależniona jest od:
     a) zdolności kredytowej kredytobiorcy;
     b) wartości nieruchomości będącej przedmiotem kredytowania lub stanowiącej zabezpieczenia spłaty kredytu;
     c) wskaźnika LtV zaakceptowanego przez Bank, o którym mowa w § 10-11.
2.  Z zastrzeżeniem ust. 1 maksymalna kwota:
     a) kredytu mieszkaniowego i konsolidacyjnego nie może być wyższa niż 600 000 złotych;
     b) pożyczki hipotecznej nie może być wyższa niż 500 000 złotych;
     c) kredytu konsumpcyjnego zabezpieczonego hipotecznie nie może być wyższa niż 80 000 złotych.
3.   Z zastrzeżeniem § 9 wysokość kredytu nie może przekroczyć:
    a) 80% wartości nieruchomości – w przypadku kredytów mieszkaniowych i kredytów konsolidacyjnych udzielonych na okres do 300 miesięcy (25 lat), wliczając w to okres karencji;
    b) 80% wartości nieruchomości – w przypadku kredytów mieszkaniowych i kredytów konsolidacyjnych udzielonych na okres do j 300 miesięcy (25 lat), wliczając w to okres karencji;
     c) 50% wartości nieruchomości – w przypadku pożyczek hipotecznych;
     d) 60% wartości nieruchomości – w przypadku kredytów konsumpcyjnych zabezpieczonych hipotecznie.