Drukuj

Po śmierci posiadacza Bank dokonuje wypłat środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku z tytułów:


Bank dokonuje wypłaty środków pieniężnych z rachunku po przedłożeniu przez uprawnionego spadkobiercę prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po posiadaczu rachunku albo zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia.

W przypadku, gdy uprawnionym do wypłaty środków pieniężnych z rachunku jest co najmniej dwóch spadkobierców, Bank dokonuje wypłaty tych środków zgodnie z przedłożonym prawomocnym orzeczeniem sądu o dziale spadku lub umową zawartą pomiędzy spadkobiercami; jeżeli dział spadku nie został przeprowadzony, Bank może wypłacić środki z rachunku jedynie wszystkim spadkobiercom łącznie.