W  ramach zawartej umowy Bank otwiera i prowadzi rachunki lokat.
  Rachunek lokaty służy posiadaczowi do gromadzenia środków pieniężnych, płatnych przez Bank po upływie okresu umownego wraz z należnymi odsetkami w terminach określonych w potwierdzeniu.
  Bank określa i podaje do wiadomości posiadacza rachunku rodzaj i zasady oprocentowania środków pieniężnych na lokatach prowadzonych na warunkach standardowych, w sposób określony w § 88; rodzaje walut oraz terminy, na jakie otwierane są poszczególne lokaty podawane są na stronie internetowej Banku oraz w formie komunikatu w placówce Banku.
Minimalna kwota warunkująca otwarcie i prowadzenie lokaty dla:
1)    lokaty w złotych wynosi 1.000 złotych;
2)    lokaty promocyjnej w złotych w wysokości nie niższej niż kwota minimalna określona przez Bank w warunkach promocji.
Bank może otwierać i prowadzić lokaty na warunkach niestandardowych, określonych w umowie.

Okres umowny lokaty rozpoczyna się od dnia realizacji dyspozycji przelewu/wpłaty środków pieniężnych na lokatę, a kończy się ostatniego dnia trwania lokaty.
Środki zgromadzone na lokacie oprocentowane są według stałej lub zmiennej stopy procentowej.
Wysokość oprocentowania lokaty zależy od zadeklarowanego i dotrzymanego przez posiadacza rachunku okresu umownego.

Po upływie zadeklarowanego okresu umownego kwota lokaty wraz z odsetkami:
1)    zostaje przeksięgowana na rachunek bankowy wskazany przez posiadacza rachunku bądź wypłacona w kasie placówki Banku lub
2)    zostaje przedłużona na taki sam okres umowny.
Postanowienia zawarte w ust. 1 pkt 2 nie mają zastosowania do lokat terminowych promocyjnych (nieodnawiających się), w przypadku których, po okresie umownym, środki wraz z odsetkami zostają przeksięgowane na wskazany przez posiadacza rachunek lub wypłacone w kasie placówki Banku; w przypadku braku jakiejkolwiek dyspozycji posiadacza rachunku, w dniu następującym po upływie okresu umownego, Bank przeksięguje środki wraz z należnymi odsetkami na nieoprocentowany rachunek techniczny.

Posiadacz rachunku może złożyć dyspozycję likwidacji lokaty przed upływem okresu umownego lokaty.
Likwidacja lokat prowadzonych w złotych przed upływem okresu umownego spowoduje naliczenie odsetek w wysokości oprocentowania rachunków bieżących w złotych.