1. Kredyt może zostać udzielony w wyniku wygrania przetargu ogłoszonego przez JST, zgodnie z ustawą lub na wniosek zamawiającego, jeśli spodziewana kwota kosztów kredytu wyłącza stosowanie ustawy.
 2. JST wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego lub przetargu ograniczonego zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej, a także w zależności od wartości zamówienia JST zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu w BZP lub Dz. U. UE.
 3. W przypadku przetargu JST wybiera bank kredytujący w oparciu o ofertę sporządzoną na podstawie SIWZ.
 4. SIWZ może zawierać zapisy mające wpływ na zapisy umowy o kredyt, z zastrzeżeniem, iż zapisy te muszą spełniać wymogi prawa.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Bank udziela JST kredytów:

 • krótkoterminowych na:
 1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST,
 2. finansowanie planowanego deficytu budżetu JST;
 • średnio i długoterminowych na:
 1. finansowanie planowanego deficytu budżetu JST,
 2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,
 3. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Przygotowując warunki ofert dla JST Bank uwzględnia:

 • aktualne tendencje wysokości stóp procentowych i prowizji na rynku kredytów dla JST;
 • ocenę sytuacji ekonomicznej i finansowej JST, która ma wpływ na obniżenie marży i prowizji;
 • inne wymogi warunkujące dopuszczenie do postępowania przetargowego, w tym zabezpieczenie, maksymalną wysokość dopuszczalnej marży, maksymalną wysokość dopuszczalnej prowizji itp.;
 • możliwość pozyskania środków na sfinansowanie transakcji - aktualne możliwości oraz obowiązujące przepisy prawa bankowego;
 • rachunek ekonomiczny transakcji.

Od kwoty udzielonego kredytu Bank pobiera prowizję zgodnie z taryfą prowizji i opłat lub warunkami złożonej oferty przetargowej.

Od kwoty udzielonego kredytu Bank pobiera odsetki liczone w stosunku rocznym według oprocentowania określonego w umowie, za okres od dnia uruchomienia kredytu do dnia poprzedzającego jego spłatę.

Oprocentowanie kredytu może być stałe lub zmienne.

Dla oprocentowania zmiennego sposób powiadamiania kredytobiorcy i dłużników z tytułu zabezpieczenia o zmianie oprocentowania oraz warunki jego zmiany zawarte są w umowie o kredyt.