UREGULOWANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW KREDYTOWYCH UDZIELANYCH PRZEZ BANK

I. Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

II. Kredyt w rachunku bieżącym

III. Kredyt płatniczy

IV. Kredyt inwestycyjny inny niż preferencyjny i unijny

V. Kredyt unijny

VI. Kredyty preferencyjne

VII. Gwarancje i poręczenia


I.    Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym
1.    Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością gospodarczą kredytobiorcy (w tym również możliwe jest sfinansowanie VAT-u).
2.    Wysokość kredytu obrotowego powinna wynikać z zapotrzebowania na kapitał obrotowy, obliczonego na podstawie dokumentów i planów finansowych przedstawionych przez klienta.
3.    Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym może być udzielony jako krótko- lub średnioterminowy.
4.    Uruchomienie kredytu następuje poprzez postawienie kredytu do dyspozycji kredytobiorcy na wydzielonym rachunku kredytowym, otwartym w celu ewidencjonowania wykorzystania kredytu i jego spłaty; wypłata kredytu może nastąpić jednorazowo lub w transzach, w terminach i kwotach określonych w umowie.
5.    Wykorzystanie kredytu następuje w formie bezgotówkowej, a w wyjątkowych sytuacjach w formie gotówkowej.
6.    Spłata kredytu następuje jednorazowo lub w ratach, w terminach płatności określonych w umowie, w drodze obciążenia przez bank rachunku bieżącego kredytobiorcy, na podstawie pisemnych dyspozycji kredytobiorcy lub na podstawie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bieżącym udzielonego przez kredytobiorcę, a także w drodze wpłaty gotówkowej lub przelewem.
7.    Sposób spłaty kredytu obrotowego to spłata w ratach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych
lub rocznych w terminach płatności określonych w umowie; spłata jednorazowa kredytu powinna następować np. w przypadkach:
     1)  kredytów krótkoterminowych do 3 miesięcy;
     2)  kredytów zabezpieczonych środkami pieniężnymi (depozyt pieniężny, zastaw rejestrowy na prawach z rachunku lokaty wraz z blokadą i pełnomocnictwem dla banku itp);
     3)  kredytów rolniczych i innych finansujących dłuższe cykle produkcyjne.
8.    W przypadku jeżeli kredyt spłacany jest jednorazowo istnieje możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy na kolejny okres, po złożeniu przez kredytobiorcę wniosku o udzielenie kredytu z kompletem wymaganych dokumentów, co najmniej na dwa tygodnie przed upływem okresu ważności umowy, jego pozytywnym rozpatrzeniu, w tym dokonaniu oceny zdolności kredytowej zgodnie z niniejszym Podręcznikiem, zapłaceniu prowizji i podpisaniu aneksu do Umowy lub zawarciu nowej umowy oraz przedłużeniu lub ustanowieniu nowych/ dodatkowych zabezpieczeń.

II.    Kredyt w rachunku bieżącym
1.    Kredyt w rachunku bieżącym jest krótko- lub średnioterminowym kredytem obrotowym, przeznaczonym na pokrycie bieżących zobowiązań kredytobiorcy, wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej, jest kredytem odnawialnym do kwoty ustalonego limitu w danym okresie i może być wykorzystany wielokrotnie, aż do wygaśnięcia umowy.
2.    Bank może udzielić kredytu w rachunku bieżącym kredytobiorcy:
      1)  będącemu stałym klientem banku, tzn. posiadającemu w banku rachunek bieżący od minimum sześciu miesięcy i przeprowadzającemu rozliczenia przez ten rachunek;
      2)  o dobrej, znanej bankowi, sytuacji ekonomiczno-finansowej;
      3)    posiadającemu zdolność kredytową;
      4)    rzetelnie i terminowo wywiązującemu się ze zobowiązań wobec banku oraz wobec innych banków, z którymi współpracował/współpracuje w ostatnim okresie.
3.    W sytuacjach szczególnych, np. przy przejmowaniu klienta do kompleksowej obsługi z innego banku, dopuszcza się możliwość udzielenia kredytu w rachunku bieżącym klientowi nieposiadającemu wcześniej rachunku bieżącego w banku, o ile uzgodnione zasady współpracy przewidują, że kredytobiorca przed podpisaniem umowy otworzy rachunek bieżący w banku i zobowiąże się do przeprowadzania rozliczeń przez ten rachunek, a odpowiednie postanowienia winny być zawarte w umowie; klient powinien też dostarczyć wyciąg z historii rachunku lub informację bankową pozwalającą zweryfikować wysokość obrotów.
4.    Jako dodatkowy warunek korzystania z kredytu zobowiązuje się kredytobiorcę do udzielenia bankowi pełnomocnictwa do pobierania środków z jego rachunków bankowych, na wypadek niespłacenia przez niego kredytu lub odsetek, w terminach określonych w umowie; wykorzystanie kredytu w rachunku bieżącym następuje poprzez realizację dyspozycji w ciężar rachunku bieżącego w przypadku braku środków na rachunku; każde uznanie lub obciążenie rachunku bieżącego jest spłatą lub wykorzystaniem kredytu.
5.    Spłata całości lub części kredytu odnawia o równowartość dokonanej spłaty kwotę pozostającego do wykorzystania limitu przyznanego i ustalonego w umowie na dany okres.
6.    Wysokość przyznanego/udzielonego limitu jest uzależniona od obrotów i sald na rachunku bieżącym.
7.    Kwota przyznanego/udzielonego limitu nie może przekroczyć średnich miesięcznych wpływów
na rachunek bieżący kredytobiorcy z ostatnich 3 miesięcy lub średniomiesięcznych wpływów przewidywanych w okresie kredytowania - gdy będą one niższe niż kwota ustalona na podstawie wpływów faktycznych.
8.    W przypadku podmiotu prowadzącego działalność sezonową przy ustalaniu średnich miesięcznych wpływów na rachunek bieżący uwzględnia się okres ostatnich 12 miesięcy.
9.    W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość podwyższenia poziomu limitu kredytu,
na wniosek kredytobiorcy, maksymalnie do kwoty odpowiadającej 3 miesięcznym wpływom, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność rolniczą - do kwoty odpowiadającej 6 miesięcznym wpływom.
10.    W indywidualnych przypadkach bank może ustalić nowy, niższy limit, w szczególności dotyczy to:
        1) obniżenia średnich miesięcznych wpływów na rachunek bieżący kredytobiorcy w stosunku
do ich poziomu średniego przed udzieleniem kredytu;
        2) poważnego obniżenia potrzeb kredytowych wskutek okoliczności nie dających się przewidzieć przy zawieraniu umowy;
        3) znacznego obniżenia się realnej wartości zabezpieczenia spłaty kredytu i braku możliwości dokonania dodatkowego prawnego zabezpieczenia.
11.    W przypadku kredytu w rachunku bieżącym nie jest wymagane dokumentowanie celowości jego wykorzystania.
12.    Odsetki od kredytu w rachunku bieżącym naliczane są za każdy dzień od wykorzystanej kwoty kredytu, a pobierane w okresach miesięcznych.
13.    Naliczone odsetki bank pobiera z rachunku bieżącego kredytobiorcy.
14.    Poza przypadkami wymienionymi w podręczniku, kredyt w rachunku bieżącym może być wypowiedziany przez bank również w przypadku, gdy brak jest obrotów na rachunku bieżącym przez kolejne dwa miesiące - zapis taki powinien znaleźć się w umowie.
15.    Istnieje możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy na kolejny okres, po złożeniu przez kredytobiorcę wniosku z kompletem wymaganych dokumentów, co najmniej na dwa tygodnie przed upływem okresu ważności umowy, jego pozytywnym rozpatrzeniu, w tym dokonaniu oceny zdolności kredytowej zgodnie z niniejszym Podręcznikiem, zapłaceniu prowizji i podpisaniu aneksu do umowy lub zawarciu nowej umowy oraz przedłużeniu lub ustanowieniu nowych/ dodatkowych zabezpieczeń.

III.    Kredyt płatniczy
1.    Kredyt płatniczy udzielany jest kredytobiorcom posiadającym czynny rachunek bieżący w banku, utrwaloną stabilną kondycję finansową, terminowo regulującym swoje zobowiązania wobec banku, w przypadku przejściowego braku środków finansowych na pokrycie wymagalnych nieprzeterminowanych zobowiązań, między innymi wynikających z: doraźnych potrzeb zasilania finansowego np. płace, zobowiązania z tytułu dostaw, robót, usług itp.
2.    Kredyt płatniczy jest rodzajem krótkoterminowego kredytu obrotowego, przeznaczonego
na pokrycie konkretnych zobowiązań płatniczych kredytobiorcy, wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej.
3.    Kredyt płatniczy jest kredytem celowym, realizowanym do wysokości przyznanej kwoty.
4.    Kredyt płatniczy może być udzielony na okres do 60 dni.
5.    Istnieje możliwość udzielenia kredytu płatniczego kredytobiorcy korzystającemu z kredytu w rachunku bieżącym, w przypadku klientów w sytuacji normalnej, z którymi przewiduje się kontynuację korzystnej dla banku współpracy; wpływ środków na rachunek bieżący kredytobiorcy w pierwszej kolejności przeznaczony jest na spłatę kredytu płatniczego; pracownik kredytowy zobowiązany jest do kontroli środków zgromadzonych na rachunku bieżącym klienta w dniu spłaty kredytu.
6.    Obligatoryjne prawne zabezpieczenie spłaty należności banku z tytułu kredytu stanowi pełnomocnictwo do pobierania z rachunku bieżącego kredytobiorcy niespłaconych w terminie zobowiązań z tytułu kredytu, bez dyspozycji kredytobiorcy, w pierwszej kolejności przed innymi płatnościami (z wyjątkiem tytułów wykonawczych).
7.    Wykorzystanie kredytu następuje poprzez realizację dyspozycji kredytobiorcy, w formie bezgotówkowej (przelewu wewnętrznego lub zewnętrznego), w ciężar rachunku kredytowego.
8.    Wykorzystany kredyt wraz z odsetkami podlega spłacie w pierwszej kolejności z każdego wpływu na rachunek bieżący kredytobiorcy.
9.    Kredytobiorca może korzystać w tym samym okresie z kilku kredytów płatniczych.

IV.    Kredyt inwestycyjny inny niż preferencyjny i unijny
1.    Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie nakładów inwestycyjnych mających
na celu odtworzenie, modernizację lub zwiększenie majątku trwałego klienta, a w szczególności na przedsięwzięcia rozwojowe - polegające np. na zakupie maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości, materiałów i wyrobów przeznaczonych na budowę, surowców, półproduktów na modernizację i restrukturyzację majątku produkcyjnego, zakup udziałów lub akcji i inne oraz na sfinansowanie środków obrotowych ściśle związanych z uruchomieniem przedsięwzięcia inwestycyjnego.
2.    Kredyt inwestycyjny stanowi uzupełnienie środków własnych (udziału własnego) kredytobiorcy, wnoszonych w szczególności w formie:
       1) środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych; 
       2) nabycia i opracowania dokumentacji technicznej przedsięwzięcia;
       3) zakupu nieruchomości przeznaczonej na wykonywanie działalności gospodarczej;
       4) zakupionych materiałów i urządzeń, wykonanych prac;
       5) udokumentowanych wyciągami bankowymi, aktami notarialnymi, fakturami i rachunkami.
3.    Kredyt inwestycyjny wraz ze środkami własnymi i środkami pochodzącymi z innych źródeł finansowania powinien zapewnić całkowite sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego.
4.    Udział środków własnych kredytobiorcy w kredytowanym przedsięwzięciu wynosi minimum 20% i musi być udokumentowany; bank każdorazowo ustala wysokość udziału środków własnych w zależności od poziomu ryzyka transakcji oraz jakości i wysokości zabezpieczeń.
5.    W uzasadnionych przypadkach, a zwłaszcza wobec stałego klienta banku, będącego w dobrej sytuacji ekonomiczno-finansowej, lub w celu pozyskania takiego klienta, decyzja kredytowa oraz zapisy w umowie mogą przewidywać niższy udział środków własnych niż określony w ust. 4.
6.    Środki własne kredytobiorca powinien zaangażować na etapie rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia i udokumentować przed uruchomieniem kredytu; w uzasadnionych przypadkach środki własne kredytobiorca może angażować wraz z poszczególnymi transzami kredytu.
7.    Kredyt inwestycyjny może być przeznaczony na spłatę kredytu inwestycyjnego lub kilku kredytów inwestycyjnych udzielonych przez inny bank/-i; w przypadku przejmowania kredytobiorcy do kompleksowej obsługi z innego banku/-ów wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenia z innego/-ych banku/-ów o stanie zadłużenia z tytułu kredytu inwestycyjnego lub kredytów inwestycyjnych, w których podany będzie również cel, na jaki kredyt lub kredyty zostały udzielone. Wnioskodawca przedkłada zawarte z tym bankiem/-ami umowy i w takim przypadku nie jest zobowiązany do posiadania środków własnych.
8.    W szczególnych przypadkach bank dopuszcza możliwość refinansowania 50% nakładów inwestycyjnych poniesionych maksymalnie 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku, udokumentowanych: fakturami, wzrostem majątku trwałego w bilansie firmy, wyceną rzeczoznawcy.
9.    Uruchomienie kredytu następuje poprzez postawienie kredytu do dyspozycji kredytobiorcy na wydzielonym rachunku kredytowym, otwartym w celu ewidencjonowania wykorzystania kredytu i jego spłaty lub przekazanie środków na spłatę przejmowanych kredytów bezpośrednio na rachunek banku/-ów, które udzieliły kredytu/-ów.
10.    Realizacja kredytu następuje jednorazowo lub w transzach, w terminach i kwotach określonych w umowie.
11.    Wykorzystanie kredytu następuje w formie bezgotówkowej poprzez dyspozycje w ciężar rachunku kredytowego, na podstawie złożonych faktur lub innych dokumentów potwierdzających istnienie zobowiązania, zaakceptowanych przez bank.
12.    W uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest wykorzystanie kredytu w formie gotówkowej.
13.    Kolejne transze kredytu uruchamiane są po udokumentowaniu przez kredytobiorcę, zgodnego z przeznaczeniem, wykorzystania uprzednio uruchomionych transz kredytu.
14.    Bank prowadzący rachunek kredytowy kredytobiorcy kontroluje sytuację ekonomiczno-finansową i majątkową kredytobiorcy, stan zaangażowania prac inwestycyjnych oraz wykorzystania środków kredytu i zaangażowania środków własnych w trakcie realizacji przedsięwzięcia, pod względem zgodności z harmonogramem wypłat i planem realizacji, oraz realizację biznesplanu pod kątem przyjętych założeń.
15.    Analiza wykorzystania kredytu udzielonego na cele inwestycyjne winna być dokonana w szczególności w formie kontroli przedłożonych przez kredytobiorcę rachunków i faktur związanych z realizacją danego przedsięwzięcia inwestycyjnego oraz w powiązaniu z danymi, wynikającymi ze sprawozdań GUS lub/i inspekcji bezpośredniej przeprowadzanej u kredytobiorcy, jeśli istnieje taka możliwość.
16.    Okres kredytowania powinien być zgodny z określonym w polityce kredytowej banku oraz szczegółowymi zapisami dla poszczególnych produktów.
17.    Ustalając okres kredytowania należy zwrócić uwagę na:
        1) okres dzierżawy nieruchomości, w przypadku kredytowania inwestycji na gruntach dzierżawionych;
        2) okres amortyzacji kredytowanego środka trwałego, w przypadku kredytowania zakupu rzeczy ruchomych.
18.    Spłata kredytu następuje w ratach, w terminach ustalonych w umowie, w drodze obciążenia przez bank rachunku bieżącego kredytobiorcy, na podstawie pisemnych dyspozycji kredytobiorcy
lub na podstawie upoważnienia do dysponowania rachunkiem bieżącym udzielonego przez kredytobiorcę, a także w drodze wpłaty gotówkowej.
19.    Wyjątkowo, w przypadku krótkiego okresu kredytowania, spłata może nastąpić jednorazowo.


V.  Kredyt unijny
1.    Kredyt unijny przeznaczony jest na finansowanie inwestycji z udziałem zagranicznych funduszy pomocowych, w szczególności pochodzących z Unii Europejskiej.
2.    Kredyt unijny może być udzielony na zasadach określonych w niniejszym podręczniku dla kredytów inwestycyjnych lub/i na podstawie odrębnych uregulowań.
3.    Zasadą przy badaniu zdolności kredytowej jest ocena zakładająca, iż klient nie otrzyma dotacji.
4.    Kredyt unijny stanowi uzupełnienie środków własnych (udziału własnego) kredytobiorcy, które są angażowane na etapie rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia i udokumentowane przed uruchomieniem kredytu; jeżeli kredyt jest uruchamiany w transzach, dopuszcza się angażowanie środków własnych proporcjonalnie do wysokości transzy, zgodnie z decyzją kredytową.
5.    Kredyt unijny wraz ze środkami własnymi lub/i zaliczką, jeśli klient ma możliwość ubiegania się o nią, powinien zapewnić sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego.
6.    W uzasadnionych przypadkach (znany klient banku, będący w dobrej sytuacji ekonomiczno-finansowej, ustanawiający szczególne zabezpieczenie kredytu lub w celu pozyskania takiego klienta) można sfinansować kredytem unijnym do 100% kosztów brutto inwestycji realizowanej w ramach odpowiedniego programu.
7.    Klient, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o udzielenie kredytu, może otrzymać od banku promesę udzielenia kredytu unijnego pod warunkiem przyjęcia przez Jednostkę Kontraktującą wniosku o dotację.
8.    Jednostka Kontraktująca to Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości lub inna instytucja zarządzająca, wdrażająca lub pośrednicząca, wyznaczona dokumentami programowymi, występująca w roli instytucji przyznającej fundusze pomocowe beneficjentom;
9.    W razie braku akceptacji wniosku lub braku pozytywnej decyzji o przyznaniu dotacji, klient ma prawo ubiegać się o kredyt na sfinansowanie przedsięwzięcia na zasadach komercyjnych.
10.    Wykorzystanie kredytu może nastąpić w formie uzgodnionej z kredytobiorcą poprzez:
        1) przelanie całości lub części kredytu z rachunku kredytowego na wskazany przez kredytobiorcę rachunek;
        2) zapłatę bezpośrednio z rachunku kredytowego faktur i rachunków przedstawionych przez kredytobiorcę.
11.    Spłata kredytu, odsetek oraz innych należności następuje na podstawie dyspozycji kredytobiorcy do obciążenia jego rachunku bieżącego prowadzonego w banku, zgodnie z załączonym pełnomocnictwem, wpłaty gotówkowej lub przelewu.
12.    W przypadku uzyskania dotacji, kredytobiorca powinien przekazać te środki na spłatę kredytu unijnego, chyba że na jego wniosek bank wyrazi zgodę, aby przeznaczył je na inny cel.
13.    W przypadku nieuzyskania dotacji:
         1) kredytobiorca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić bank;
         2) kredyt będzie realizowany na zasadach komercyjnych, po podpisaniu aneksu do umowy, jeżeli wcześniej została podpisana umowa.

VI.    Kredyty preferencyjne
Przy udzielaniu przez bank kredytów preferencyjnych z dopłatami do oprocentowania lub z dofinansowaniem do kapitału ze środków:
        1) własnych;
        2) innych banków;
        3) innych instytucji finansowych,
stosuje się postanowienia umów zawartych z tymi bankami lub instytucjami finansowymi, z zastrzeżeniem iż w przypadku, gdy zasady (w tym dotyczące oceny zdolności kredytowej) warunki i tryb udzielania kredytów nie są uregulowane w tych umowach, stosuje się postanowienia podręcznika.

VII.    Gwarancje i poręczenia
1.    Poręczenie jest umową, przez którą poręczyciel zobowiązuje się do wypłacenia wierzycielowi zleceniodawcy poręczenia określonej kwoty pieniężnej, w przypadku gdyby zleceniodawca poręczenia nie wypełnił świadczenia, do którego był zobowiązany.
2.    Poręczenie wekslowe (awal) jest zabezpieczeniem polegającym na przyjęciu odpowiedzialności wekslowej za dług osoby podpisanej na wekslu.
3.    Poręczenie wekslowe może dotyczyć całości lub części sumy wekslowej, może zostać udzielone przez jedną lub solidarnie kilka osób trzecich (fizycznych lub prawnych).
4.    Poręczenie wekslowe może zostać udzielone na wekslu in blanco do określonej lub nieokreślonej sumy i daty, co wymaga podpisania stosownej deklaracji do weksla przez poręczyciela i złożenia jej wierzycielowi.
5.    Poręczenie wekslowe udzielone zostaje poprzez złożenie podpisu na przedniej stronie weksla lub na przedłużku weksla albo na odwrotnej stronie weksla wraz ze zwrotem „poręczam/my”.
6.    W banku mogą być udzielane:
       1) gwarancja zapłaty - zabezpiecza otrzymanie przez beneficjenta płatności wynikającej z zawartej ze zleceniodawcą umowy; jest to zazwyczaj zapłata z odroczonym terminem płatności (kredyt kupiecki lub płatność w ratach) za dostarczony towar lub usługę;
       2) gwarancja dobrego wykonania kontraktu - najczęściej połączona z gwarancją z tytułu rękojmi i/lub gwarancji - zabezpiecza prawidłowe wywiązanie się przez zleceniodawcę z zawartego kontraktu, obejmuje ona zarówno jakość prac oraz terminowe ich wykonanie; gwarancja z tytułu rękojmi i/lub gwarancji (gwarancji w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego) zabezpiecza wykonanie przez zleceniodawcę obowiązków wynikających z przepisów o rękojmi i gwarancji i najczęściej następuje po gwarancji dobrego wykonania kontraktu;
       3) gwarancja przetargowa, inaczej zwana wadialną - jedna z najczęściej stosowanych form zabezpieczenia wadium przetargowego - bank jest zobowiązany do zapłacenia określonej w gwarancji kwoty, w sytuacji gdy zleceniodawca odmówi podpisania umowy na warunkach oferty lub w inny sposób naruszy zobowiązanie wynikające z przystąpienia do przetargu;
       4) gwarancja zwrotu zaliczki - zabezpiecza zwrot zaliczki (przedpłaty) otrzymanej przez zleceniodawcę od kontrahenta z tytułu zawartego kontraktu wraz z ewentualnymi odsetkami; faktycznie ten rodzaj gwarancji zabezpiecza terminowe wywiązanie się zleceniodawcy ze zobowiązań kontraktowych (np. terminowa dostawa lub jakościowo dobre wykonanie zamówienia);
       5) gwarancja spłaty kredytu - zabezpiecza terminową spłatę i obsługę kredytu zaciągniętego
przez zleceniodawcę w innym banku;
       6) gwarancja celna - wystawiana na rzecz polskich urzędów celnych, zabezpieczająca zapłatę kwot wynikających (lub mogących powstać) z długów celnych oraz podatków wraz z odsetkami;
      7) gwarancja zapłaty akredytywy - jest pisemnym zobowiązaniem banku do zapłaty beneficjentowi oznaczonej w gwarancji kwoty w przypadku, gdyby zleceniodawca nie przekazał pokrycia za dokonane wypłaty przez bank, który otworzył akredytywę;
      8) gwarancja zapłaty weksla - zabezpieczenie zapłaty kwoty wynikającej z weksla;
7.    Podstawą udzielenia przez bank gwarancji jest zawarty pomiędzy zleceniodawcą a beneficjentem gwarancji (wierzycielem) kontrakt (umowa, faktura, faktura pro forma) lub oferta przystąpienia do przetargu.
8.    Gwarancja posiada charakter abstrakcyjny, tzn. jest niezależna od treści kontraktu zawartego pomiędzy zleceniodawcą, a beneficjentem; warunki kontraktu bezpośrednio wpływają na ryzyko banku z tytułu udzielenia gwarancji, jednak zobowiązanie banku (gwaranta) wynikające z udzielonej gwarancji jest niezależne od zobowiązania zleceniodawcy wobec beneficjenta; wiążąca dla gwaranta jest treść wystawionej gwarancji, tj. kwota, okres ważności gwarancji, inne zastrzeżenia.
9.    Udzielone gwarancje mogą zabezpieczać spłatę całości lub części zobowiązania zleceniodawców.
10.    Oprócz gwarancji bank może udzielać również regwarancji dla innego banku.
11.    Regwarancja  oznacza, że bank gwarant uzyskał gwarancję banku regwaranta, że po spełnieniu określonych warunków pokryje on należności wypłacone przez gwaranta w związku z udzieloną gwarancją;
12.    Obowiązujące w banku gwarancje są gwarancjami bezwarunkowymi, nieodwołalnymi, nieprzenoszalnymi, z zastrzeżeniem że przelew wierzytelności z gwarancji jest dopuszczalny tylko za zgodą banku w szczególnie uzasadnionych przypadkach, wraz z przelewem wierzytelności nią zabezpieczonych i płatnymi na pierwsze pisemne żądanie, a mianowicie:
        1) gwarancja bezwarunkowa oznacza, że beneficjent poza złożeniem oświadczenia, że zabezpieczona gwarancją wierzytelność jest wymagalna, nie musi uzasadniać swojego roszczenia; gwarant może zastrzec jednak w treści gwarancji, że do żądania zapłaty należy dołączyć kopie niezapłaconych rachunków i ewentualnie, w zależności od sytuacji, potwierdzenie np. dokonania wysyłki towaru (dokument wysyłkowy itp.); nie zmienia to bezwarunkowego charakteru gwarancji;
        2) gwarancja nieodwołalna oznacza, że treść gwarancji nie może zostać zmieniona bez zgody beneficjenta;
        3) gwarancja nieprzenoszalna oznacza, że nie istnieje możliwość przeniesienia praw z gwarancji przez pierwotnego beneficjenta podmiotowi trzeciemu.
13.    Gwarancja winna być pod rygorem nieważności udzielona na piśmie, na czas oznaczony.
14.    Warunkiem udzielenia gwarancji jest posiadanie przez zleceniodawcę:
        1) rachunku bieżącego w banku;
        2) zdolności kredytowej;
        3) adekwatnego zabezpieczenia zaakceptowanego przez bank.
15.    W celu zabezpieczenia wierzytelności z tytułu udzielenia gwarancji bank może żądać od zleceniodawcy zabezpieczenia przewidzianego prawem cywilnym i wekslowym, a w tym:
        1) regwarancji innego banku;
        2) blokady środków na rachunkach bankowych;
        3) poręczenia cywilnego lub wekslowego;
        4) hipoteki;
        5) przewłaszczenia lub zastawu rejestrowego;
        6) cesji należności od odbiorców;
        7) innych zabezpieczeń.
16.    Wszelkie koszty ustanowienia, zmiany i zniesienia zabezpieczeń obciążają zleceniodawcę.