Po śmierci posiadacza Bank dokonuje wypłat środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku z tytułów:

  • zwrotu, na wniosek organu wypłacającego świadczenia z ubezpieczenia i zabezpieczenia społecznego albo uposażenie w stanie spoczynku, kwot które nie przysługiwały za okres po śmierci posiadacza rachunku;
  • zwrotu kwoty wydatkowanej na koszty pogrzebu posiadacza rachunku osobie, która przedstawiła rachunki stwierdzające wysokość poniesionych przez nią kosztów - w wysokości nieprzekraczającej kosztów urządzenia pogrzebu zgodnie ze zwyczajami przyjętymi w danym środowisku;
  • dyspozycji posiadacza rachunku na wypadek śmierci;
  • wypłaty środków spadkobiercom posiadacza rachunku.


Bank dokonuje wypłaty środków pieniężnych z rachunku po przedłożeniu przez uprawnionego spadkobiercę prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po posiadaczu rachunku albo zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia.

W przypadku, gdy uprawnionym do wypłaty środków pieniężnych z rachunku jest co najmniej dwóch spadkobierców, Bank dokonuje wypłaty tych środków zgodnie z przedłożonym prawomocnym orzeczeniem sądu o dziale spadku lub umową zawartą pomiędzy spadkobiercami; jeżeli dział spadku nie został przeprowadzony, Bank może wypłacić środki z rachunku jedynie wszystkim spadkobiercom łącznie.