Rachunek lokaty służy do gromadzenia środków pieniężnych, płatnych przez Bank po upływie okresu umownego, na jaki otwarto lokatę, wraz z odsetkami należnymi i płatnymi w terminach określonych w potwierdzeniu.
Minimalna kwota środków pieniężnych deponowana na rachunku lokaty wynosidla rachunków prowadzonych w złotych 50,- złotych;

Zobowiązania podjęte przez zawarcie umowy w części dotyczącej rachunku lokaty:

1) Bank zobowiązuje się do:
   a) prowadzenia rachunku lokaty, 
   b) przechowywania środków pieniężnych na rachunku lokaty,
   c) zapłaty odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku lokaty zgodnie z postanowieniami umowy i/lub regulaminu;
2) posiadacz rachunku zobowiązuje się wobec Banku do wpłaty na rachunek lokaty kwoty nie niższej niż określona w umowie lub regulaminie.


Odsetki należne są naliczane:

  • na koniec okresu odsetkowego  za dany okres odsetkowy począwszy od dnia wpłaty środków pieniężnych na rachunek lokaty;
  • w razie likwidacji rachunku lokaty przed upływem okresu odsetkowego – w dniu jego likwidacji za okres od pierwszego dnia danego okresu odsetkowego do dnia poprzedzającego dzień likwidacji rachunku lokaty, jeżeli umowa w części dotyczącej rachunku lokaty nie stanowi inaczej.

Po naliczeniu odsetek Bank może dokonać wypłaty należnych odsetek albo dopisuje je do rachunku lokaty, zgodnie z dyspozycją posiadacza rachunku.

Bank nalicza odsetki także w razie śmierci posiadacza rachunku lokaty, do końca okresu umownego, o ile wcześniej nie zgłoszą się spadkobiercy, a w przypadku lokaty odnawialnej – do dnia wypłaty środków spadkobiercom zmarłego.

W przypadku podjęcia środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku lokaty przed upływem okresu umownego, rachunek lokaty ulega likwidacji, a środki pieniężne zgromadzone na rachunku lokaty są oprocentowane według stopy procentowej, dla rachunków lokat prowadzonych w złotych równej aktualnemu oprocentowaniu rachunków ROR według stawki podstawowej, dla rachunków prowadzonych w walutach wymienialnych równej aktualnemu oprocentowaniu rachunków oszczędnościowych typu a’vista w danej walucie obowiązującemu w Banku.

1. Z rachunku lokaty nie dokonuje się wypłat częściowych, z zastrzeżeniem wypłat dokonywanych po śmierci posiadacza:

  • z tytułu dyspozycji wkładem na wypadek śmierci;
  • z tytułu kosztów pogrzebu;
  • dokonywanych uprawnionym spadkobiercom.

2. Po upływie okresu umownego, zgodnie z informacją zawartą w potwierdzeniu:

  • środki pieniężne zgromadzone na rachunku lokaty wraz z odsetkami zostaną wypłacone w formie gotówkowej lub bezgotówkowej albo
    środki pieniężne zgromadzone na rachunku lokaty pozostaną na rachunku lokaty
  • na kolejny okres umowny, na warunkach obowiązujących w pierwszym dniu kolejnego takiego samego okresu umownego, a naliczone odsetki zostaną wypłacone w formie gotówkowej lub bezgotówkowej albo
  • odsetki zostaną skapitalizowane i wraz ze środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku lokaty pozostaną na rachunku lokaty na kolejny okres umowny, na warunkach obowiązujących w pierwszym dniu kolejnego okresu umownego.

3. W przypadku opisanym w ust. 2 pkt 2 i 3, w razie śmierci posiadacza rachunku lokaty lokata odnawia się do czasu zgłoszenia się spadkobierców.
4. Jeśli umowa rachunku lokaty została zawarta 1 lipca 2016 r. lub później na czas oznaczony dłuższy niż 10 lat, albo jeśli na skutek odnowienia umowa rachunku lokaty zawartej 1 lipca 2016 r. lub później wiązałaby dłużej niż 10 lat od daty jej zawarcia, to warunkiem odnowienia jest wydanie przez posiadacza rachunku takiej dyspozycji.