Podstawowy Rachunek Płatniczy to rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy prowadzony w walucie polskiej jako rachunek indywidualny, zapewniający dostęp do systemu bankowości elektronicznej Banku oraz karty debetowej, dostępnej tylko dla Posiadacza rachunku.

Rachunek ten dedykowany jest dla Klientów, którzy nie posiadają w żadnym banku rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w walucie polskiej.

Podstawowy rachunek płatniczy umożliwia:

 • dokonywanie wpłat środków pieniężnych na rachunek;
 • dokonywanie wypłaty gotówki z rachunku w placówce Banku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w godzinach pracy Banku lub przy użyciu terminala płatniczego, jeżeli klient wyrazi wolę zawarcia umowy również w zakresie usługi umożliwiającej takie wypłaty;
 • dokonywanie wypłat gotówki z rachunku w bankomacie na terytorium któregokolwiek państwa członkowskiego;
 • wykonywanie na terytorium państw członkowskich transakcji płatniczych, takich jak polecenie zapłaty, w tym jednorazowe polecenia zapłaty, polecenie przelewu, w tym zlecenia stałe oraz transakcji przy użyciu karty, w szczególności w urządzeniach akceptujących instrumenty płatnicze, placówce Banku lub za pośrednictwem środków elektronicznego dostępu do rachunku, przy czym w przypadku transakcji płatniczych wykonywanych przy użyciu karty płatniczej podstawowy rachunek płatniczy zapewnia także możliwość dokonywania transakcji płatniczych bez fizycznego wykorzystania karty oraz możliwość rozliczania przez Bank transakcji płatniczych wykonywanych przy użyciu karty płatniczej, powodujących przekroczenie środków zgromadzonych na rachunku, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 4 ustawy o kredycie konsumenckim;
 • przechowywanie środków pieniężnych;
 • dostęp do rachunku za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu.

Główne cechy Podstawowego Rachunku Płatniczego:

 • 0 zł za otwarcie, prowadzenie i zamknięcie rachunku;
 • 0 zł za dostęp do systemu bankowości elektronicznej w Banku;
 • 0 zł za pierwszych 5 w miesiącu przelewów krajowych w PLN (nie wliczając w to przelewów wewnętrznych, przelewów w systemie SORBNET i Express ELIXIR), w tym realizacji zlecenia stałego;
 • 0 zł za pierwszych 5 w miesiącu wypłat kartą debetową w bankomatach obcych* na terenie RP;
 • 0 zł za wydanie/wznowienie i obsługę karty debetowej.


W celu otwarcia podstawowego rachunku płatniczego należy wypełnić wniosek o otwarcie PRP wraz załącznikiem do wniosku, a następnie złożyć w dowolnej placówce Banku.

   Wniosek o otwarcie podstawowego rachunku płatniczego.

   Oświadczenie Banku dotyczące przetwarzania danych osobowych.

   Informacja o opłatach za korzystanie z usług powiązanych z rachunkiem znajduje się w Tabeli Prowizji i Opłat.