SPECYFIKACJA PRODUKTU KREDYT ODNAWIALNY W ROR

Nazwa produktu:

Kredyt odnawialny w ROR.

Klient:

1) osoby fizyczne – konsumenci,

2) status dewizowy – rezydent.

Przeznaczenie:

dowolny cel konsumpcyjny klienta.

Waluta:

PLN.

Warunki otrzymania:

1)      o kredyt odnawialny w ROR może wnioskować posiadacz ROR w Banku, na który od minimum 3 miesięcy przekazywane są dochody klienta; w sytuacji, gdy dochody klienta nie były przekazywane na ROR klienta w Banku, pracownik zaangażowany w proces sprzedaży zobligowany jest do weryfikacji historii ROR klienta z innego banku, sporządzonej za okres nie krótszy niż 3 miesiące i uwzględniającą minimum 3 ostatnie wpływy wynagrodzenia;

2)      warunkiem ubiegania się o kredyt odnawialny w ROR jest:

a.    brak niedopuszczalnego salda debetowego na ROR klienta w Banku w okresie 3 miesięcy liczonych od dnia złożenia wniosku o udzielenie kredytu, a jeżeli powstało takie saldo, to zostało ono uregulowane w ciągu 30 dni,

b.    niekorzystanie przez klienta z dopuszczalnego salda debetowego bądź kredytu odnawialnego w ROR „14 dni 0%”;

3)      klient posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

4)      klient posiada zdolność kredytową.

Maksymalna wysokość:

Maksymalna wysokość kredytu odnawialnego w ROR wynosi 255.550,00 zł, jednak nie więcej niż 6-krotność dochodów miesięcznych netto wnioskodawcy przyjętych w ocenie zdolności kredytowej, które są przekazywane na ROR klienta w Banku, w którym udostępniany jest limit kredytowy; decyzja kredytowa dla kwoty kredytu przekraczającej maksymalną wysokość podejmowana jest na wyższym poziomie decyzyjnym.

Minimalna wysokość:

500 zł.

Minimalny okres kredytowania:

1 miesiąc

Maksymalny okres

kredytowania:

do 60 miesięcy, wiek kredytobiorcy nie wpływa na maksymalny okres kredytowania.

Termin wymagalności:

Ostateczny termin spłaty kredytu odnawialnego w ROR upływa w ostatnim dniu trwania umowy kredytowej, spłata następuje automatycznie z rachunku ROR prowadzonego w Banku, w którym udostępniony jest kredyt; w przypadku, gdy data spłaty przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, wymagane jest dokonanie korekty daty końca umowy na dzień roboczy poprzedzający na dzień ustawowo wolny od pracy.

Formy zabezpieczenia:

Gwarancją spłaty kredytu są systematyczne wpłaty/wpływy na ROR w kwocie minimalnej określonej w umowie i stanowiącej 1/6 kwoty udostępnionego kredytu,

Prawne formy zabezpieczenia kredytu:

1)      weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,

2)      pełnomocnictwo do rachunku kredytobiorcy (obligatoryjne),

3)      ubezpieczenie kredytobiorcy,

4)      poręczenie wekslowe,

5)      poręczenie cywilne.

Oprocentowanie:

1)      oprocentowanie kredytu odnawialnego w ROR ustalane jest zgodnie z obowiązującą decyzją w sprawie oprocentowania kredytów złotowych dla klientów indywidualnych Banku;

2)      kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej mającej zastosowanie zgodnie z postanowieniami decyzji obowiązującej w sprawie oprocentowania kredytów złotowych dla klientów indywidualnych Banku.

Częstotliwość obliczania odsetek:

1)      odsetki naliczane są w okresach miesięcznych (miesięcy kalendarzowych) z uwzględnieniem operacji na ROR dokonanych do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego; naliczone odsetki pobierane są z ROR ostatniego dnia każdego miesiąca z wykorzystaniem kredytu lub w dniu zamknięcia ROR; w przypadku braku dostępnych środków na ROR odsetki pobierane są w pierwszej kolejności z najbliższej/go wpłaty/wpływu na ROR;

2)      kredytobiorca zobowiązany jest do zapewnienia środków pieniężnych na ROR przed każdym terminem spłaty odsetek, w wysokości umożliwiającej pobranie przez Bank naliczonych odsetek od wykorzystanego kredytu.

Forma i sposób wypłaty kredytu:

1)      kredyt udostępniany jest kredytobiorcy po zawarciu umowy kredytowej w formie kredytowej linii odnawialnej;

2)      Bank udostępnia kredyt bez odrębnych dyspozycji kredytobiorcy, na  podstawie zawartej umowy kredytowej, określony w umowie termin uruchomienia kredytu nie może być późniejszy niż 30 dni od dnia jej zawarcia.

Forma i sposób spłaty kapitału:

1)      w terminach wymagalności, na ostatni dzień trwania umowy, spłata z ROR – w formie bezgotówkowej,

2)      w przypadku odnowienia i podpisania aneksu do umowy na kolejne 5 lat spłata
kredytu w pierwotnym terminie wskazanym w umowie  nie jest wymagana,

3)      możliwość wcześniejszej spłaty w ratach – limit kroczący. 

Forma i sposób spłaty odsetek:

1)      miesięcznie – w dniu wymagalności,

2)      Bank pobiera naliczone odsetki z ROR ostatniego dnia każdego miesiąca
z wykorzystaniem limitu kredytowego lub w dniu zamknięcia ROR,

3)      w przypadku braku dostępnych środków na ROR odsetki zostaną pobrane
w pierwszej kolejności z najbliższej wpłaty na ROR.