Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy służy do gromadzenia środków pieniężnych oraz do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych.


ROR umożliwia w szczególności:

 • przechowywanie środków pieniężnych;
 • otrzymanie kart płatniczych i dokonywanie operacji przy ich użyciu;
 • otrzymanie innych instrumentów płatniczych i dokonywanie operacji przy ich użyciu, w tym usługi BLIK;
 • uzyskanie kredytu  w rachunku płatniczym;
 • korzystanie z innych usług bankowych oferowanych przez Bank w ramach pakietów usług powiązanych z ROR, zgodnie z warunkami określonymi w odrębnie zawartych umowach oraz odrębnych regulaminach.

  Umowa w części dotyczącej ROR jest zawierana na czas nieokreślony, chyba że co innego wynika z potwierdzenia.

  Klient indywidualny może posiadać w Banku tylko jeden ROR jako rachunek indywidualny oraz być współposiadaczem rachunków wspólnych.

  Do otwarcia ROR nie jest wymagane dokonanie wpłaty środków.

  W przypadku, gdy zakres świadczonych przez Bank usług, sposób ich świadczenia lub wysokość należnych Bankowi prowizji lub opłat za te usługi uzależniona jest od okresu posiadania przez posiadacza ROR w Banku; Bank może zaliczyć do tego okresu czas posiadania ROR w innym banku, po przedłożeniu przez niego udokumentowanej historii tego rachunku.

  Kredyt w rachunku płatniczym/kredyt odnawialny w ROR

  Bank na podstawie odrębnej umowy zawartej z posiadaczem rachunku może udzielić kredytu  w rachunku płatniczym, na warunkach określonych w odpowiednim regulaminie udzielania kredytów konsumenckich.