Rachunek oszczędnościowy służy do gromadzenia środków pieniężnych.  

Minimalna kwota środków pieniężnych na rachunku oszczędnościowym prowadzonym w złotych wynosi 1.000,00 złotych.
Postanowień ust. 1 nie stosuje się do rachunku oszczędnościowego prowadzonego w walucie wymienialnej.

Umowa w części dotyczącej rachunku oszczędnościowego jest zawierana na czas nieokreślony, chyba że co innego wynika z potwierdzenia:

  • jeśli umowa w części dotyczącej rachunku oszczędnościowego zawarta została 1 lipca 2016 r. lub później na czas określony dłuższy niż 10 lat:
  • jeśli na skutek odnowienia umowa rachunku oszczędnościowego zawarta 1 lipca 2016 r. lub później wiązałaby dłużej niż 10 lat od daty jej zawarcia, to warunkiem odnowienia jest wydanie przez posiadacza rachunku takiej dyspozycji. 

Wpłaty na rachunek oszczędnościowy mogą być wnoszone w dowolnej wysokości, za wyjątkiem pierwszej wpłaty, która nie może być niższa niż wymagana minimalna kwota środków na rachunku oszczędnościowym określona w § 51 Regulaminu.

Wypłaty z rachunku oszczędnościowego dokonywane są w Banku do wysokości stanu oszczędności pomniejszonego o kwotę minimalną, o której mowa w § 51, z zastrzeżeniem ust. 2.
W przypadku likwidacji rachunku oszczędnościowego, Bank dokonuje wypłat z tego rachunku do wysokości stanu oszczędności.
Bank realizuje dyspozycje wypłaty środków pieniężnych z rachunku oszczędnościowego po okazaniu dokumentu tożsamości.
W przypadku rachunku oszczędnościowego, do którego wydany został dokument, o którym mowa w § 12 ust. 6 Regulaminu, osoba dokonująca wypłaty środków z rachunku oszczędnościowego zobowiązana jest poza spełnieniem wymogu określonego w ust. 3 – przedłożyć ten dokument.
W razie śmierci posiadacza rachunku oszczędnościowego Bank nalicza oprocentowanie od środków zgromadzonych na rachunku do dnia wypłaty tych środków spadkobiercom zmarłego, chyba że stan środków na tym rachunku nie przekracza kwoty minimalnej określonej w § 51 ust. 1 Regulaminu.