W ramach zawartej z posiadaczem rachunku umowy Bank oferuje następujące rodzaje rachunków:

 1. rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w złotych;

 2. podstawowy rachunek płatniczy w złotych;

 3. rachunek rodzinny w złotych (produkt dostępny po wprowadzeniu do oferty Banku);

 4. rachunek oszczędnościowy w złotych;

 5. rachunek terminowych lokat oszczędnościowych w złotych ;

 6. rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej SGB w złotych;

 7. rachunek terminowej dynamicznej lokaty oszczędnościowej w złotych (produkt dostępny po wprowadzeniu do oferty Banku);

 8. inne dostępne w ofercie Banku rachunki bankowe.

   

  Odsetki są naliczane:

  1) na koniec okresu odsetkowego za dany okres odsetkowy począwszy od dnia wpłaty środków pieniężnych na rachunek lokaty promocyjnej;
  2) w razie likwidacji rachunku lokaty promocyjnej przed upływem okresu odsetkowego – w dniu jego likwidacji za okres od pierwszego dnia okresu odsetkowego do dnia poprzedzającego dzień likwidacji rachunku lokaty promocyjnej według stopy procentowej obowiązującej dla ROR według stawki podstawowej;
  3) w razie rozwiązania umowy lokaty promocyjnej z powodu śmierci posiadacza rachunku – do dnia wypłaty środków spadkobiercom zmarłego.

Dokumenty

Regulamin świadczenia usług